Item-item | Kartu Lucent Shrine - Tukar dengan Dekorasi: Lucent Shrine.

Kartu Lucent Shrine

Kartu Lucent Shrine Kartu Lucent Shrine
Tukar dengan Dekorasi: Lucent Shrine.
Jumlah terbesar 65000
Jual 1000 Bintang